skip to Main Content

Zaštita podataka

OPĆENITO

Društvo MEŠIĆ COM d.o.o. obrađuje Vaše osobne podatke samo u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu označeno kao Opća uredba o zaštiti podataka), kao i ostalim propisima kojima je uređeno predmetno područje. Društvo MEŠIĆ COM d.o.o. obrađuje isključivo one podatke koji su potrebni za točno određenu svrhu

Isto između ostaloga znači da se osobni podaci obrađuju:

 • zakonito, pošteno i transparentno;
 • prikupljaju se samo u posebne, izričite i zakonite svrhe;
 • primjereni su, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju;
 • poduzima se svaka razumna mjera radi osiguranja da se osobni podaci koji nisu točni, uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave;
 • čuvaju se u obliku koji omogućuje identifikaciju samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se obrađuju;
 • obrađuju se na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, a što uključuje zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera.

SVRHA OBRADE I PRAVNA OSNOVA OBRADE

Svrha i pravna osnova obrade ovisi o pravnom poslu, odnosno određenoj djelatnosti.

Isto znači da Vaše podatke društvo MEŠIĆ COM d.o.o. obrađuje isključivo u svrhu ispunjenja zakonskih obveza, ugovornih obveza, legitimnog interesa ili ako ste dali privolu za točno određenu svrhu, a koja svrha će biti navedena u zahtjevu za davanjem privole, te u sljedećim situacijama:

 • ispunjenje ugovornih obveza kao što je npr. prodaja robe i dostava robe (ime, prezime, adresa, osobni identifikacijski broj, telefonski broj, podaci o načinu plaćanja, odnosno karticama…);
 • ispunjenje zakonskih obveza kao što je npr. prijava nadležnim tijelima, kao što je Ministarstvo financija (ime, prezime, adresa, osobni identifikacijski broj,…);
 • zaštita osoba i imovine (videonadzor);
 • za potrebe izravnog marketinga (e-mail adresa, adresa, telefon,…);
 • na temelju legitimnog interesa.

Ako se obrada temelji na legitimnom interesu za potrebe izravnog marketinga društva MEŠIĆ COM d.o.o., te ako se istome usprotivite, više se neće obrađivati Vaši podatci.

PRIMATELJI ILI KATEGORIJE PRIMATELJA OSOBNIH PODATAKA

Vaše podatke društvo MEŠIĆ COM d.o.o. ne prosljeđuje dalje, osim ako je to zakonom propisano, ako ste za isto dali suglasnost, ako nadležna tijela isto od zatraže (npr. Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo financija) ili ako iste podatke na temelju sklopljenog ugovora društvo MEŠIĆ COM d.o.o. dostavlja izvršiteljima, a koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera na način da je obrada u skladu sa zahtjevima iz Opće uredbe o zaštiti podataka, zakonskim propisima, te da se istim mjerama osigurava zaštita prava ispitanika.

RAZDOBLJE POHRANE PODATAKA

Vaše podatci čuvaju se samo onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarenje određene svrhe, ako zakonom nije propisan neki drugi rok čuvanja. Podatke koji su dani na temelju privole čuvaju se dok ne povučete svoju privolu.

VAŠA PRAVA

Vaša prava su sljedeća:

 • Pravo na pristup osobnim podacima – možete zatražiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na Vas;
 • Pravo na ispravak osobnih podataka – možete zatražiti ispravak Vaših podataka, kao i dopunu postojećih;
 • Pravo na brisanje osobnih podataka – možete zatražiti brisanje Vaših podataka, a što će se učiniti, ako isto ne bi bilo u suprotnosti sa Općom uredbom o zaštiti podataka ili nekim drugim pravnim propisom;
 • Pravo na ograničavanje obrade – možete zatražiti ograničenje obrade u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka ili nekim drugim pravnim propisom kojim je isto uređeno;
 • Pravo na prenosivost podataka – imate pravo zatražiti prijenos Vaših podataka drugom voditelju obrade, ako su isti podaci pruženi u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu, ako se obrada temelji na privoli ili je nužna radi izvršavanja ugovora u kojem ste stranka i ako se obrada provodi automatiziranim putem;
 • Pravo na ulaganje prigovora na obradu podataka – imate pravo uložiti prigovor na obradu podataka društvu MEŠIĆ COM d.o.o. te nadzornom tijelu.

Zahtjev za ostvarivanjem Vaših prava možete podnijeti pisanim putem na adresu sjedišta društva MEŠIĆ COM d.o.o. ili na e-mail adresu: zastita.podataka.gdpr@mesic-com.hr

Društvo MEŠIĆ COM d.o.o. napominje da zadržava pravo, u slučaju da ste podnijeli zahtjev za ostvarivanjem prava, zatražiti od Vas dodatne podatke kako bi Vas identificiralo.

POSEBNO O PRIVOLI

Za određene aktivnosti društvo MEŠIĆ COM d.o.o. dužno Vas je tražiti privolu. Privolu možete povući pisanim putem na adresu sjedišta društva MEŠIĆ COM d.o.o. ili putem e-mail adrese: zastita.podataka.gdpr@mesic-com.hr

Nakon povlačenja Vaše privole, Vaše podatci se više neće obrađivati, no bitno je za napomenuti  da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

ZAVRŠNE ODREDBE

Napominje se i da je pružanje osobnih podataka u većini slučajeva nužno za ispunjavanje zakonskih obveza društva MEŠIĆ COM d.o.o. te bez pružanja osobnih podataka isto neće biti u mogućnosti pružiti Vam određenu uslugu, a o čemu ćete biti obaviješteni prije davanja osobnih podataka.

Sve izmjene i dopune ove Politike objavit će se na ovaj stranici te bi društvo MEŠIĆ COM d.o.o. cijenilo kada biste isto redovno provjeravali.

Back To Top
Pretraži